KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Kızık Boyu Cilt 3
KIZIK BOYU Cilt 3 Dünya Kızıkları 

" Dünya Kızıkları "

 

kitabı çalışması devam etmektedir.

Uzun sürecek bir çalışma olup,

yayımlandıktan sonra,

bilgiler bu sayfaya girilecektir.

Bilgi paylaşımı için bize ulaşırsanız

eserimiz daha da içerikli olabilir...UYARI !

Yazılardan, kısmen ya da tamamen - eser sahibinin
( Nafi Çağlar Kızıkbeyi ) adını kullanmadan - alıntı yapmayınız...

Kızık Boyu 3  (Dünya Kızıkları )


DÜNYA KIZIKLARI

             Bu bölümdeki araştırma; ileriki zamanlarda hazırlamayı

düşündüğümüz “Kızık Boyu-3” eserinin konusunu oluşturacaktır.

Bu nedenle “Dünya Kızıkları”nı  sadece özet olarak ele alacağız. 

Bu bilgilerimiz, şimdilik gerçek bir araştırmadan ziyade,kayıtlara,

görgü tanıklarına, rivayetlere ve varsayımlara dayanmaktadır.

Dediğimiz gibi gerçek bir araştırmayı gelecek zamanlarda yerine

getirmeyi düşünüyoruz.  

            Dünyada Kızıklar’ın var olduğunu/olabileceğini kabul

ettiğimiz-kesinleşmemiş- devletler şunlardır; Azerbaycan,

Afganistan, Bulgaristan, Ermenistan,Gürcistan, Irak, İran,

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Suriye, Tacikistan,

Türkiye ve Türkmenistan.

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

             AZERBAYCAN

             Türkiye’ye gelen Kızıklar’ın bir kolunun Azerbaycan’ın

Gence şehrinden geldiği bilinmektedir. Ancak bu Kızıklar’ın bir

kısmının Gence veya Azerbaycan’ın herhangi bir yerinde kalıp

kalmadıkları hakkında bir bilgiye sahip değiliz. O bölgeden gel-

diğini söyleyen Kızıklar’da tam olarak bilemiyorlar.

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

                AFGANİSTAN

                 Afganistan topraklarında yaşayan ve nüfusun yarısına

yakınını oluşturan Türkler; özellikle Özbek Türkleri’dir. Bununla

birlikte Akhunlar (Eftalitler), Gazneliler, Karahanlılar ve Oğuz

kollarından kalıtılar da mevcuttur. Oğuz Türkleri ile ilgili henüz

bir araştırma yapamadık. Oğuz Türkleri’nin ve Kalaçlar’ın

varlığından yola çıkarak bu ülkede Kızıklar’ın da olabileceği

kanaati taşımaktayız.   

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ                BULGARİSTAN

                 Bulgaristan’da Kızık varlığına dair herhangi bir ip

ucuna sahip değiliz. Bulgaristan’ın değişik şehir ve kasabalarında

yaşayan insanlarla  görüştüğümüzde bir sonuç alamadık. Ancak

Bulgaristan’ın tamamını da bitiremedik. Geçmişte de Kızıklık ile

ilgili bir bildiğimiz olmamasına rağmen, bizim Bulgaristan üzerinde

durmamızın sebebi şudur: Osmanlı’nın 2.Viyana kuşatmasını takip

eden yıllarda Avrupalı ve papalık rahat durmamış ve yaklaşık 500

yıldır, Türkler’e karşı, ilk kez kazandıkları özgüvenle,haçlı ruhuyla

hareket etmişler ve Osmanlı’yı rahatsız etmeye başlamışlardı.

Osmanlı’da bunun Üzerine Avusturya seferine çıkmaya karar

vermiştir. Bu nedenle padişah 2.Süleyman zamanında seferberlik

ilan edilmiştir.Bu seferberliğe Ayıntap’taki Kızıklar da katılmış-

lardır. Oturak Kızıklar’ın başında Karakethudaoğlu Bekir Beğ ve

Göçer Kızıklar’ın başında Hacı Zekeriya oğlu Asaf Beğ ile

Kızık Mehmet oğlu adında beğler bulunmuştur. Ancak Avusturya

Seferi sonrası bu Kızıklar’ın  akıbeti hakkında herhangi bir  bilgi

Alınamıştır. Bu durumda karşımıza üç varsayım çıkmaktadır.

Birincisi; bu Kızıklar, ön cephelerde savaşıyorlardı ve tamamı

savaşta şehit oldu. Veya diğer savaşların birinde şehit oldular.

İkincisi; bu Kızıkları’ın tamamı veya bir kısmı sağ kaldı, ancak

ardı arkası gelmeyen savaşlardan dolayı memleketlerine döneme-

diler. Çünkü bu dönem Osmanlı’nın duraklama dönemi ve Avru-

palılar’ın rahat durmadığı dönemdir. Sağ kalan Kızıklar ise artık

Balkanlar’da durmak/yerleşmek zorunda kaldılar. Bu toprak ise

olsa olsa bu günkü Bulgaristan sınırları içinde kalan bir yer

olabilir. Çünkü; İstanbul’dan Avusturya veya Avrupa’nın

içlerindeki herhangi bir ülkeye giden yol Bulgaristan’dan

geçmektedir. Geriye çekilişte de, Osmanlı içlerine doğru

çekilip bir yerlere yerleşirlerken de bu topraklara dönmeleri,

Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya’ya

göre akla uygundur. Üçüncüsü ise; 17.yy.ve 18.yy. Osmanlı

Ordusunun arada bir yenilgi yaşadığı ve büyük küçük

savaşların sürekli olduğu yüzyıllardır. Bu nedenle, savaştan

yani ordudan kaçarak ordudan kaçarak bir yerle saklanıp

orada kalanlar da olmuştur. Bunlar yakalanacakları için

memleketlerine de dönemezlerdi. Bir kısım askerler ise,

ordudan kaçarak dağda eşkiyalık yapmaktaydılar.Yani

ihanet etmekteydiler.Fakat biz bu ihtimalleri Kızklar için,

yok sayacak derecede zayıf buluyoruz. Çünkü, Kızıklar,

tarihleri boyunca içinde bulundukları hiçbir devlete bırakınız

ihanet etmeyi, verilen görevi hiçbir zaman ihmal dahi

etmemişlerdir. Kaldı ki; Kızık’ın anlamlarının başında geleni;

“Devlet meselelerinde ciddi”dir. Yani devlet ile ilgili işlere

ciddiyetle sarılmaktır. 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

               ERMENİSTAN

 

             Bugün bu topraklar üzerine kurulmuş bu devletin adı

her ne kadar Ermenistan olsa da, burası; binlerce yıldır öz be öz

Türk yurdudur. Milattan önce ve sonrasında Kafkasya, Türkler’in

ilk vatanlarından birisidir. Bu topraklarda; İskitler (Sakalar),

Doğu Hunları, Batı Hunları, Göktürkler, Hazarlar, Belgurlar,

Kumanlar (Uzlar), Kıpçaklar, Büyük Selçuklular, Altınorda

ve Osmanlılar buralarda hüküm sürmüşler veya bulunmuşlardır.

              Sonuç olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de

Oğuz Türkleri ve doğal olarak Kızıklar yaşamakta iseler, bu üç

devlet arasında kalan Ermenistan’da da Oğuz Türkü ve Kızıklar’

ın, yaşıyor olabileceğini varsaymaktayız. Gürcistan ve Azerbay-

can’da yaşayan toplulukların, burada da yaşaması gerekmektedir.

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

        

 

 

          GÜRCİSTAN

 

           Kafkasya’da yer alan bu devlette binlerce yıllık bir Türk

Yurdudur. Bu ülkede Oğuz Türkleri de yaşamaktadır. Kimi

yerlerde rastladığımız kayıtlara göre; geniş bir alan olarak kabul

edilebilecek bir düzlük “Kızık Ovası” adını taşımaktadır. Buna

göre, bu ülkede Kızık varlığına ulaşabileceğimizi düşünmekteyiz.

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

           IRAK

 

            Suriye’de –özellikle Şam, Halep ve Rakka’da-yaşayan

Oğuz Türkleri (Bakınız; Suriye), bu topraklara, Abbasiler ve

Büyük Selçuklu dönemlerinde, daha Malazgirt Savaşı olmadan

önce gelip yerleşmişlerdi. Bu Türkmenler (Oğuz Türkleri),

Mezopotamya’ya/Irak topraklarına Horasan’dan gelip yerleşmiş-

lerdi. Suriye’ye de Mezopotamya’dan gelmişlerdir. Buna göre

Suriye’de yaşamış olan veya yaşayan  Oğuz boylarının önemli

bir kısmı halen Kuzey Irak’ta da yaşamaktadırlar. Bu durum doğal

olarak Oğuz’un Kızık boyu için de geçerli olsa gerektir. Günümüzde

Irak’ta, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Telafer başta olmak üzere

birçok şehir, kasaba ve köyde yaşayan Oğuz boyları arasında Bayat

Boyu’nun çoğunluğu oluşturduğu kabul edilmektedir.

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

 

 

        İRAN

 

        Irak  bahsinde de belirttiğimiz gibi, Suriye Türkmenleri, oraya

Mezopotamya’dan, Mezopotamya’ya da Horasan’dan (İran sınırları)

gelmişlerdir. Kaldı ki, günümüzde İran nüfusunun yüzde Elli Dokuz’

unu Oğuz Türkleri oluşturmaktadır. Bu da bize İran’da bütün Oğuz

Boylarının bulunabileceğini göstermektedir. 24 Oğuz Boyu’ndan

İran’da, birinci derecede; Avşar, Beğdili, Bayat boylarının çoğunluğu

göze çarpmaktadır. İkinci derecede;  Karkın, Kızık, Kınık ve Çepni...

Üçüncü derecede; diğerleri…

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

 

           KAZAKİSTAN

 

          Kırgızca’da  “Kızık Kişi; Kazak Erkek” demektir.

         (“Türk lehçeleri sözlüğü Cilt 1” s. 132, 12.madde )

          Bu ifade bize Kızık ile Kazak arasında bir bağıntı olup olama-

yacağını araştırma konusunda yeni bir ufuk açmaktadır. Kızık Boyu-3

adlı eserimizi hazırlarken, bu konuyu tam olarak aydınlatabilmeyi

diliyoruz. Türk Budunu/Milleti kollarının/topluluklarının  hemen

tamamının ilk yurtlarından birini teşkil eden Kazakistan topraklarında

Oğuz Türkleri de yaşamışlardır. Bu verilere dayanarak Kazakistan’ı da

özellikle araştıracağız.

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

 

         

         

         KIRGIZİSTAN

 

          Kırgızca’da  “Kızık Kişi; Kazak Erkek” demektir.

         (“Türk lehçeleri sözlüğü Cilt 1” s. 132, 12.madde )

          Bu ifade bize Kızık ile Kırgız arasında bir bağıntı olup olama-

yacağını araştırma konusunda yeni bir ufuk açmaktadır. Kızık Boyu-3

adlı eserimizi hazırlarken, bu konuyu tam olarak aydınlatabilmeyi

diliyoruz. Türk Budunu/Milleti kollarının/topluluklarının  hemen

tamamının ilk yurtlarından birini teşkil eden Kazakistan topraklarında

Oğuz Türkleri de yaşamışlardır. Bu verilere dayanarak Kırgızistan’ı

da özellikle araştıracağız.

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

 

 

       ÖZBEKİSTAN

 

        Özbekistan Orta Asya’nın ortalarına düşmektedir. Bütün Türk

topluluklarının gelip geçtiği yerdir. Oğuz kolunun da gelip geçtiği

yerdedir. Başkent Taşkent’in güney bölgesinde Kızık varlığından

söz edilmektedir. Mutlaka araştıracağımız  yani ihmal etmeyeceğimiz

Türk devletlerinden birisidir. 

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

 

 

         SURİYE

 

        “…16.yy.da Halep Türkmenleri başlıca;  Beğ-Dili, Bayat,

İnallı, Köpek-lü Avşarı, Gündüzlü Avşarı gibi büyük teşekküller

ile Karkın, Kızık, Uç, Acurlu, Kaçılu, Peçenek, Döğer, Kınık,

Eymür, Büğdüz, Alayuntlu, Bahadırlu, Kara-Koyunlu ve saire

Oymaklardan müteşekkil idi.” (SÜMER, Faruk “Oğuzlar” s.144)

           “…Halep ve kazaları Atabeğler zamanında kesif Türkmen

kitleleri ile dolmuştu. İbn Şeddad, yalnız Halep şehir ve mahalle-

rinde 150 bin  Türkmen’in yerleştiğini yazmıştır ki, bu rakam o

devir için çok büyük bir nüfus kesafetini ifade etmektedir.Halep’

in büyük ve mamur Yarukiyye Mahallesi, Yaruklu Türkmenleri

tarafından kurulmuş ve iskan edilmişti. Bu mahallede Türk bey-

lerine ait cami, medrese, hastane ve zaviye gibi pek çok hayır

eseri vardı. Sadece Türkmen adını taşıyan 15 mescidin bulunduğu

Halep’e tabi bazı kazalar yalnız Türklerle meskundu. İbn Şeddat

Halep’te, Yarukiyye Mahallesinde şu mescitleri saymaktadır.

İzzettin Yaruki, Yusuf bin Sunkur Yaruki, Şuayip Yaruki, Ahmet

Türkmani, Süleyman Yaruki, Şeyh Ali Türkmani ve  Halil Yaruki,

Türkmen Pazarında, Barak, Kınık, Avşar, Yağbasan ve Hacı Ahmet

Yaruki mescidleri…Halep’te ilk medrese olan Zücaciye Medresesini

Artukoğlu Süleyman kurmuştu. Avşariye Medresesi de Yaruk Türkmen-

Leri’nden İzzettin Avşar tarafından kurulmuştu. Bu Türkmenler’in

Hamam ve başka eserleri de kaydedilmiştir.”

(“ SEVİNÇ, Necdet “Türk Dünyası Araştırmaları” s.13 ? )

            “ ... göç ve iskanların sonucu olarak Beğdili, Kızık, Çepni,

Bayındır, Bayat, Yazır, Alayuntlu vs. gibi Oğuz boyları Gaziantep’

te kendi isimlerini taşıyan bazı köyler kurdukları gibi, bölgenin

daha önceki sakinlerinin terk ettikleri köylere de yerleşmişlerdir.”

“ SEVİNÇ, Necdet “Türk Dünyası Araştırmaları” s.13 ? )

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

               

          (s. 297 Aşiret Olarak Kızıklar alınız )

 

          (s. 298-299 Cemaat Olarak Kızıklar alınız)

 

             

 

 

 

 

 

 

 

         TACİKİSTAN

 

         Tacikistan topraklarında yaşayan ve nüfusun yarısına

yakınını oluşturan Türkler; özellikle Özbek Türkleri’dir. Bununla

birlikte Akhunlar (Eftalitler), Göktürkler, Gazneliler, Karahanlılar

ve Oğuz kollarından kalıtılar da mevcuttur. Oğuz Türkleri ile ilgili

henüz bir araştırma yapamadık. Oğuz Türkleri’nin ve Kalaçlar’ın

varlığından yola çıkarak bu ülkede Kızıklar’ın da olabileceği

kanaati taşımaktayız.   

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

       TÜRKİYE

 

       “Türkiye Kızıkları” elinizdeki bu eserin (“Kızık Boyu-2”nin)

konusu olduğundan aşağıda geniş bir şekilde ele alınacaktır.

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

           

        TÜRKMENİSTAN

 

        Türkmenistan  Orta Asya’nın ortalarına düşmektedir. Bütün Türk

topluluklarının gelip geçtiği yerdir. Oğuz kolunun da gelip geçtiği

yerdedir. Burada da Kızık varlığından söz edilmektedir. “Türkmen”

zaten “Oğuz Türkü” demektir. Mutlaka araştıracağımız  yani ihmal

etmeyeceğimiz Türk devletlerinden birisidir. 

 Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

 

   YUNANİSTAN

 

    

 

Araştırmacı yazar Muharrem KILIÇ’ın ifadelerine ve kayıtlardan elde edilen sonuçlara göre;

Yunanistan’ın Selanik şehrine bağlı Drama kasabasında “Mahmatlı” adını taşıyan bir köy

bulunmaktadır. Bu köyün bizim bildiğimiz ve Türkiye’nin bir çok yerinde rastladığımız

Mahmatlı  Oymağına bağlı bir köy olduğu sonucuna varmaktayız. Yine Muharrem KILIÇ’ın

elde ettiği bilgilere  göre Mahmatlı Oymağı Kızık Boyu’na bağlıdır.  Bu sonca göre;

Yünanistan’daki Kızık varlığının var olduğu ve bu varlığın da Mahmatlı Oymağı’nın varlığı ile

Kendini gösterdiğini söyleyebilmekteyiz. Yünanistan’nın başka yerlerinde Mahmatlı ve Kızık

Adı taşıyan yerlerin veya bu adları taşımasa da Kızık Boyu’dan insanların varlığı konusunda hnüz kesin bir bilgiye sahip değiliz..

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

 

BÖLÜM 3

 

TÜRKİYE KIZIKLARI

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret235834
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ